Category Archives: คนพิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

Hits: 269

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้พิการ

สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ  คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ. 2550   มีสิทธิได้รับบริการต่างๆ  ดังนี้

1.  การสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านสังคมในสถาบัน 
ปัจจุบันมีสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 11 แห่ง  ในจังหวัดนนทบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปทุมธานี และอุบลราชธานี

2.  การจัดบริการในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 
ให้บริการด้านสุขภาพ รณรงค์ป้องกันความพิการ การฟื้นฟูอาชีพ และการฟื้นฟูทางสังคม โดยหน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ในปีต่อไปโอนให้องค์กรปกครองรับไปดำเนินการ ขณะนี้มีอยู่ทั่วประเทศ

3.  การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพคนพิการ ดำเนินการทั้ง 
3.1  ในสถาบัน ซึ่งมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ 8 แห่ง  ในจังหวัดสมุทรปราการ ขอนแก่น เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี หนองคาย และอุบลราชธานี มี 15 สาขาอาชีพ มีหลักสูตรระยะ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 1 ปี และหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง
3.2  ในชุมชนจัดวิทยากรให้ตามคำร้องขอของชุมชนและเปิดฝึกอบรมในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน
3.3  ศูนย์พัฒนาอีพคนพิการ (โรงงานในอารักษ์)  จังหวัดนนทบุรี รับคนพิการที่มีความรู้และมีความประสงค์ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ ให้บริการที่พักและอื่นๆฟรี สำหรับรายได้ของคนพิการได้ตามความสามารถของคนพิการแต่ละคน

4.  การให้การสงเคราะห์ครอบครัว

5.  การให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ

6.  การจัดหางานให้ทำหรือส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระ

7.  ให้บริการเด็กออทิสติก 2 หน่วย  คือ
7.1  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
7.2  ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
 

 ชื่อกฎหมาย                                                   

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                  บังคับใช้                                                     

กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก                             บังคับใช้                                                    

หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง

เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556

สามารถดาวน์โหลดกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพิ่มเติม  ได้ที่    

http://law.m-society.go.th/law/module.php?name=search&pg=listLaw&todo=estep2|1|3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทรศัพท์ 02-2824206, 02-6596260-62
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด
และ
หน่วยงานให้บริการคนพิการในพื้นที่