Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ใหม่ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

Hits: 832

ไฟล์เอกสารใบอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ใหม่ตั้งแต่วันนี้ – 30พ.ย.61

ประกาศรับสมัครและใบสมัครผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

Hits: 213

ไฟล์รับสมัครผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

รับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่1/2562

Hits: 276

รับสมัครสตรีและเยาวชนสตรีเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่1/2562

 

 

บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับการคัดเลือก

Hits: 298

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

Hits: 260