Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี

Hits: 236

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลใช้

Hits: 177

คลิกเพื่ออ่าน..ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ส่วนราชการภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผลใช้บังคับ

ประชาสัมพันธ์แก้ไขรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

Hits: 156

คลิกเพื่ออ่าน แก้ไขรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับเข้ารับการเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนจังหวัดปทุมธานีเพื่อสอบคัดเลือเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

Hits: 401

ประชาสัมพันธ์โครการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

Hits: 385

ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ