โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์ลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Hits: 894

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์ลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ประจำปี 2558 ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ และรถรับจ้าง ทุกชนิด มาร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่และ รถรับจ้างทุกชนิด จำนวน 250 คน โดยการมาร่วมเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นกลไกที่จะช่วยสอดส่อง แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสาร แจ้งเบาะแส ให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมภายในงาน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ขั้นตอนการช่วยเหลือและการแจ้งเบาะแส และการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังร่วมใจแจ้งเหตุการณ์ลักลอบขนคนเข้าเมืองและค้ามนุษย์ และการป้องกันแรงงานนอกระบบมิให้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์149380 149457 149541 149542 149543 149548 149550 149551 149553 149592 149617 149632 149638 20150915_081456 20150915_103917 20150915_120323