เยี่ยมบ้านตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Hits: 445

S__30711811 S__30711812 S__30711813

เมื่อวันที่10 พ.ย.58 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และเทศบาลนครรังสิต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 3 ราย ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ได้แก่ 1.นางสาวสุวัตจณี กิจพจน์ อายุ 16 ปี 2.นางสาวเกตุแก้ว ปรางจันทร์ อายุ 22 ปี และนางสาวปทุมวดี สง่างาม อายุ 19 ปี โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้สำหรับเด็ก พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการดำเนินชีวิต การดูแลเด็ก ตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 รวมทั้งจะพิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน แก่ครอบครัวดังกล่าว ต่อไป