ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนนวนคร

Hits: 328

วันที่ 11 พฤศจิกายน2558 เวลา 15.00 น. ณ อาคาร4 เคหะชุมชนนวนคร นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนนวนครตามคำสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายดารนัย อินสว่าง ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดอำเภอคลองหลวง ผู้แทนผู้กำกับสภ.คลองหลวง ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าโขลง และคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนนวนคร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้เป็นชุมชนน่าอยู่ และเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน