ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

Hits: 394

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 13.30 น ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2558 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี(นางรุ่งทิวา สุดแดน) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี