วิทยากรให้ความรู้ เรื่องสิทธิของผู้ด้อยโอกาส ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคม และสวัสดิการแบบมีส่วนร่วมตำบลคูบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559

Hits: 328

วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องสิทธิของผู้ด้อยโอกาส ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคม และสวัสดิการแบบมีส่วนร่วมตำบลคูบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2559 ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี โดยเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลคูบางหลวงได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้รับ รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดสวัสิการสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างดี โดยผอ.รุ่งทอง นิ่มประเสริฐ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ได้บรรยายพิเศษ เรื่องสังคมปัจจุบันกับการช่วยเหลือผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส