ประชุมเชิงปฎิบัติการ “เปิดโลกอาเซียน เรียนรู้สวัสดิการ รวมพลังต้านความรุนแรง”

Hits: 363

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เปิดโลกอาเซียน เรียนรู้สวัสดิการ รวมพลังต้านความรุนแรง” ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ปทุม. ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้ชื่อโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ”เปิดโลกอาเซียน เรียนรู้สวัสดิการ รวมพลังต้านความรุนแรง” มีกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน สถานการณ์ทางสังคมและประเด็นปัญหาสำคัญของจังหวัดปทุมธานี และการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัว. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการบริหารกองุทนฯ องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานปิดโครงการ และนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบของที่ระลึกแด่ประธาน พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน