ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ

Hits: 440

วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการ ประสาน อปท. อพมก. และเครือข่ายองค์กรคนพิการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ณ โรงแรมวรบุรี คอนเวนชั่นรีสอร์ท จ.พระนครศรีอุธยา