ตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนปทุมวิไล

Hits: 435

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมในคณะ1506763_1503112109994161_7771071797879854106_n

10253982_1503112093327496_8295526541577758878_n

10373690_1503112059994166_6296243915625663749_n โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนปทุมวิไล