ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กชาย 10 ขวบ แขนด้วน ยากจน ใฝ่ฝันเรียน ปริญญาเอก

Hits: 491

ตามที่สื่อไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ได้นำเสนอข่าว “วอนช่วย 1929952_1503112483327457_1295441886639638216_n

10411274_1503112513327454_4504107700041725065_n

10620597_1503112449994127_5395551087766206298_n

1929952_1503112483327457_1295441886639638216_n

10173540_1503112436660795_5412692308474024970_n

10411274_1503112513327454_4504107700041725065_n”รายละเอียดข่าวดังนี้ วอนช่วยเหลือ ด.ช.วัย 10 ขวบ จ.ปทุมธานี พิการแขนขาด 2 ข้าง ฐานะทางบ้านยากจน สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่น ฝันอยากเรียน ปริญญาเอกเพื่อที่จะได้เลี้ยงดู พ่อ แม่ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 168/ 9 หมู่ 3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ปลูกเป็นเพิงพักชั้นเดียว ก่อด้วยอิฐบล็อก และสังกะสี เป็นพื้นที่ดินของโครงการหมู่บ้านปิยทรัพย์ ให้อยู่อาศัยช่วงการก่อสร้างโครงการ โดยพักอาศัยทั้งหมด 4 คน คือ 1 บิดา ชื่อนายอลงกรณ์ พันธ์คำ อายุ 31 ปี 2.มารดา นางจันทร์ พันธ์คำ อายุ 35 ปี 3. เด็กชายอิทธิพล พันธ์คำ คนพิการ อายุ 10 ปี นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดขุมแก้ว และเด็กชายณรงค์ศักด์ พันธ์คำ อายุ 5 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลสนั่นรักษ์ จ.ปทุมธานี นั้น
สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ปทุมธานี ขอรายการการให้ความช่วยเหลือดังนี้
1.เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 58 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จ.ปทุมธานีได้ประสานไปยังอาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ณ บ้านเลขที่ ทราบว่าครอบครัวดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วยกันที่หมด 4 คน โดยบิดาประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป (ช่างเชื่อม) รายได้วันละ 300 บาท มารดาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้าง รายได้วันละ 200 บาท เด็กชายอิทธิพลฯ คนพิการ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดขุมแก้ว โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการเดือนละ 800 บาท และสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และมีความตั้งใจที่เรียนหนังสือให้ได้สูงที่สุด เพื่อที่จะได้เลี้ยงดูบิดา มารดา และน้องชายได้
2. วันที่ 24 ธ.ค. 58 ได้ประสานไปยังเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวในเบื้องต้น เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป
3. วันที่ 25 ธ.ค. 58 สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวดังกล่าว และได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันแก่คนพิการ และอธิบายถึงสิทธิของคนพิการ ตาม พรบ.คนพิการ พ.ศ. 2550 เช่น สิทธิทางการศึกษาของคนพิการ และสิทธิกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้ดูแลคนพิการ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเป็นเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัวเบื้องต้น