เรื่อง กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยบริการในพื้นที่ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

Hits: 1108

95606