ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด

Hits: 534

วันที่15 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ. ห้องประชุมสัตตปทุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดโดย มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) เป็นประธานการประชุมฯ มติที่ประชุมได้พิจารณาให้จัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในปีนี้ที่ประชุมมีความเห็นให้เชิญภาคประชาสังคมที่เป็นสตรีมาร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆเพื่อให้สตรีทุกคนได้รับความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนและบรรลุถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมบนพื้นฐานคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์