ประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๘-๕-๑๑ โ

Hits: 285

วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๘-๕-๑๑ โดยมีพมจ.ปทุมธานี(นางรุ่งทิวา สุดแดน) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมประเมินค่าดัชนีความเสี่ยงและแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับตรวจฯ(แบบ PPR1) และผลงานโดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบาย ๘-๕-๑๑