ประชุมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

Hits: 316

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.59 นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำโครงการ ตลอดจนชี้แจงแนวทางและแผนการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ฝากประเด็นเพื่อให้เกิดบูรณาการในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำ ดังนี้ 1.ควรศึกษาข้อมูลการบริการจัดการน้ำอย่างรอบด้านจากข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อและสามารถนำมาใช้ร่วมกับประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำจัดผักตบชวา การผลักดันน้ำเค็ม 2. ผลักดันการดำเนินงานทั้งในส่วนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 3.ศึกษาให้ครอบคลุมถึงการการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อศึกษาโครงการระยะหนึ่งแล้วจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง