เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ

Hits: 244

วันที่ 21 มกราคม 2559 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธนี มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกู้ยืมทุนประกอบอาชีพ จำนวน 4 ราย และเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ร้องเรียน กรณี อนุมัติการกู้ยืมล่าช้า จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ว่ากรมผู้สูงอายุแจ้งประสานว่าเรื่องขอกู้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนนี้ และให้ผู้ร้องเรียนทำหนับสือรับทราบการชี้แจงขบวนงานแล้ว