ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อความยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559

Hits: 431

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อความยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปประเด็นสำคัญในส่วนของการได้รับงบประมาณจัดหาที่ดินของ พอช. การเสนอโครงการในรูปแบบที่ถูกต้อง เอื้อต่อการขับเคลื่อนโครงการให้มีความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์. การให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติม การจัดตั้งคณะทำงานระดับอำเภอโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้การดำเนินงานในระดับพื้นที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล