โครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการเขียนโครงการ

Hits: 514

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัด1915314_1513902505581788_8433822817960811228_n

12592448_1513902545581784_694816200281323578_n

12631280_1513902528915119_4123678468320870506_n

12651335_1513902495581789_3562582075069847698_n

12654682_1513902642248441_3636850959726385726_n

12669692_1513902592248446_3806163292240663758_n

12688313_1513902665581772_8020993954786310208_n ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม งบประมาณกองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัด เทคนิคการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ และตัวอย่างโครงการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ที่จดรับรองใหม่และยังไม่เคยได้รับการสนับสนุน จำนวน 30 องค์กร