ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กชายสุวิพล ชาวสวน

Hits: 514

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวเด็กชายสุวิพล ชาวสวน สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารและนมสองลังพร้อมให้ปรึกษาแนะนำในการดำเนินชีวิต และจะพิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า รวมทั้งประสานสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานี ในการช่วยเหลือฝีที่ศีรษะของเด็กชายสุวิพลฯ ต่อไป
942815_1515536532085052_3285426381589710207_n

12654156_1515536435418395_1931697661026265924_n

12654705_1515536515418387_4121750642632388254_n

12705215_1515536518751720_5231927676659435270_n

12705584_1515536428751729_7547548785939668928_n

12715783_1515536398751732_6706405612888153916_n

12717149_1515536412085064_2878562387033465974_n

12717154_1515536492085056_2071884139204639822_n

12733395_1515536402085065_7674244192200351247_n

12733471_1515536468751725_1457419316064161460_n