จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี

Hits: 497

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี แรงงานจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี งานวันคนพิการสากลจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมเป็นสังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม คือ คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัครและเครือข่ายด้านคนพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาสิทธิสำหรับคนพิการ การจัดนิทรรศการ การแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การแสดงความสามารถของคนพิการ การมอบรถโยก รถเข็น การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคล /องค์กร/สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ การแสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบ และแม่คนพิการผู้สู้ชีวิต รวมถึงการให้บริการและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ