งานประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

Hits: 570

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานด้านสตรีและครอบครัวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรด้านสตรี ครอบครัว ตัวแทนครอบครัวและภาคประชาชน กิจกรรมที่จัดประชุมในครั้งนี้เป็นการจุดประกายและเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในครอบครัวที่เป็นกำลังสำคัญไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตายายหรืออยู่ในฐานะบุตร ในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่น ลดปัญหาในครอบครัว มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นตามประเด็น ในเรื่องการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปัญหาอบายมุขในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และในการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้พร้อมใจแต่งกายชุดไทย และส่งเสริมการรับประทานขนมไทย699230

699231

699232

699233

699236

699237

699238

699239

699240

699261

699262

S__12812305

S__12812307

S__12812308

S__12812315

S__12812321

S__12812322

S__12812323

S__12812324

S__12812325