โครงการออกหน่วยบริการสังคมเคลื่อนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

Hits: 536

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางทองพิน ขันอาสา นายกเหล่ากาชาดจัวหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยบริการสังคมเคลื่อนที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดดาวเรือง หมู่ 6 ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและทุนการศึกษาเด็ก จำนวน20ทุนและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จำนวน 32 รายและเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉินจำนวน12 รายรวมเป็นเงินจำนวน 128,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี และบ้านพักเด็กแบะครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
2. การแสดงของเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ชื่อชุดการแสดง ระบำเฮ่ดู๋
3. ชมนิทรรศการและเยี่ยมชมกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กิจกรรมนวดแผนโบราณ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมจากเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ และ อพม.จังหวัดปทุมธานี
4. การประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ กระทรวง พม. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติประมูลเป็นปฐมฤกษ์