โครงการการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด/ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และบทบาทหน้าที่ อพมก.

Hits: 721

วันที่ 18 ก.พ 2559 สนง.พมจ.ปทุมธานี มอบหมายศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจังหวัด/ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และบทบาทหน้าที่ อพมก. โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อปท. / ส่วนราชการ / องค์กรคนพิการและ อพมก. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี