ประจำศูนย์ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมเป็นวิทยากร และออกบรูทรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ในการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 1

Hits: 455

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบเจ้าหน้าประจำศูนย์ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว เข้าร่วมเป็นวิทยากร และออกบรูทรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ในการอบรมสัมมนาคณะกรรมการชุมชน รุ่นที่ 1 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ” แนวทางการยุติปัญหาความรุนแรงเพื่อความสงบสุขในสังคม ” ณ ห้องประชุมพิทักษ์ทวยหาญ ชั้น5 สำนักงานเทศบาลเมืองปทุมธานี