ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระบบ Video Conference

Hits: 428

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือ ผวจ.ทุกจังหวัดมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลงานด้านสังคม หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือผู้แทน พมจ.และหน่วยงานสังกัด พม.ในจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการบูรณาการการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระบบ Video Conference โดยท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายไมตรี อินทุสุต) เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารทุกกรมของกระทรวงพม. ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นส่วนใหญ่ โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ติดราชการนอกพื้นที่ จึงมิได้เข้าร่วม