นักสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือหญิงชรา ไม่มีผู้ดูแล

Hits: 792

วันที่ 2 มีนาคม เวลา 08.00 น. ตามที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้รับการประสานจาก อพม.ในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ว่าพบหญิงชรา อายุ 74 ปี ไม่มีผู้ดูแล อาศัยอยู่คนเดียวภายในบ้าน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่และดำเนินการช่วยเหลือดังนี้ 1. ทำความสะอาดที่พักอาศัย และอาบน้ำให้ 2.ประสานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี ร่วมเยี่ยมบ้านและหาแนวทางช่วยเหลือ 3.ประสานเทศบาลตำบลธัญบุรีร่วมเยี่ยมบ้านและหาแนวทางการช่วยเหลือและติดตามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพร้อมติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะๆ 4.จัดหา ที่นอน ผ้าห่ม รถเข็น พร้อมเสื้อผ้า โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ 5.ประสาน อสม.ในพื้นที่ติดตามดูแลเรื่องสุขภาพ 6.ประสานศูนย์การจัดบริการคนพิการจังหวัดปทุมธานีในการดำเนินการจดทะเบียนคนพิการและสิทธิต่างๆของคนพิการ 7.จักได้พิจารณาเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ จำนวน 2,000 บาท 8.ประสาน อพม.ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีติดตามเยี่ยมบ้านเป็นระยะ 9.ได้ให้คำปรึกษาแนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป