ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปทุมธานี

Hits: 432

วันที่ 3 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้จัดประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนแต่ละพื้นที่ การให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนและความชัดเจนของการสมทบงบประมาณของรัฐบาลและท้องถิ่น การรับรององค์กรสวัสดิการชุมชนตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจากนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน และผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 130 คน