ประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ครั้งที่ 1/2559

Hits: 405

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี จัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม และคณะกรรมการในการกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี คลังจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ณ ห้องประชุมสัตตปทุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

484_1526312081007497_1319823956790452507_n 998470_1526312217674150_6016852903049663624_n 1010336_1526312084340830_6039565802945950910_n 1484171_1526312137674158_1172623699438002782_n 1656219_1526312207674151_4721255847894327129_n 10325416_1526312214340817_6524970799947245169_n 10400016_1526312131007492_452055806754923491_n 10553493_1526312134340825_8355806523904907920_n 12115824_1526312087674163_1167570606813861444_n