เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Hits: 627

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดงานมหกรรมเจ้าฟ้านักพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ และพระราชทานเข็มเยาวชนนักพัฒนา ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา และเพื่อปลูกฝังแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาชน

 13701137_1567921070179931_5914424130284853332_o