ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

Hits: 301

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นางรุ่งทิวา สุดแดน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ประชุมหารือแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดทำข้อมูลแผนการดำเนินงานในงานบทบาทภารกิจและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง