ประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2561

Hits: 352

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันพระประชาบดี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางรุ่งทิวา สุดแดน พมจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบาย รมต. โดยในที่ประชุม ได้มีการแจ้งแนวทางการตรวจราชการ /ข้อมูล Social Map ตามกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. และพิจารณา One Plan ในภาพรวมทีม พม.จังหวัดปทุมธานีร่วมกัน โดยใช้โครงการวันผู้สูงอายุของ พมจ.เป็นกิจกรรมนำร่อง ในประเด็นการตรวจราชการเรื่อง “การบูรณาการรองรับสังคมผู้สูงอายุ” ทั้งนี้ พมจ.ได้จัดทำร่างแบบ One Pan ในภาพรวมของจังหวัด และขอความร่วมมือให้หน่วยงาน แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561