แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ,แผนแม่บทสารสนเทศกองทุน,แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ

Hits: 126

ดาวน์โหลด>> แผนการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2562-2566

ดาวน์โหลด>> แผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ 2562-2566

ดาวน์โหลด>> แผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมพ.ศ. 2562-2566