ขยายระยะเวลาการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดปทุมธานี และขอเชิญประชุมเพื่อลงคะแนนคัดเลือกกรรมการ

Hits: 290