ขอเชิญเขียนเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562

Hits: 29

ขอเชิญชวนคนพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโรงเรียน สถาบัน หน่วยงาน องค์กร

โดยเขียนเรียงความเรื่อง “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา”

ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ ตัวบรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษร TH-Sarabun Psk ขนาด 16-18 พอยท์

รางวัลมีดังนี้

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล     8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล     6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล     4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

*ส่งผลงานได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และทาง E-maiI :unitedway@ncswt.or.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ โทรศัพท์ 02-3547550 , 02-3547533-37 ต่อ 506,417