ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

Hits: 12

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบข้อร้องเรียนของประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่อยู่อาศัย 2 พื้นที่ คือ ชุมชนคลองตัน หมู่ 3 หมู่ 5 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.หนองเสือ และ ชุมชนแปดไร่งามฉวี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง และการพิจารณานำผลการศึกษาโครงการศึกษาความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาที่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองมหานครกรุงเทพกับปฏิญาสากลด้านที่อยู่อาศัย HABITAT III กรณีพื้นที่เมืองธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี