ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก มหกรรม บ้านมั่นคง : บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้าง (Collective Housing)

Hits: 12

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมายกลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลก มหกรรม บ้านมั่นคง : บ้านโดยชุมชน ทุกคนร่วมกันสร้าง (Collective Housing) และร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญกับสถานการณ์ การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกัน ในการจัดหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนทุกคน