พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” (Digital Transformation Program: DTP)

Hits: 14

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” (Digital Transformation Program: DTP) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ. โดย สนง พมจ ปทุมธานี. ได้มอบหมาย นางปาณิสรา รักพงษ์. ผอ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด และ นางรัชนี ดีดพิณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมอบรมดังกล่าว