ให้การต้อนรับอาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Hits: 21

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นางเบญจมาส สมศรี พมจ. ปทุมธานี ให้การต้อนรับศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อาจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสนง.พมจ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี