ประชุมนำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะโครงการวิจัยเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ”

Hits: 22

วันที่ 24 ต.ค. 62 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะโครงการวิจัยเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ”ซึ่งจังหวัดปทุมธานีมีพื้นที่ศึกษาวิจัย คือ ตำบลกระแชง อำเภอเมืองปทุมธานี ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโดย วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์