มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ

Hits: 24

วันที่ 24 ต.ค. 62 นางเบญจมาส สมศรี พมจ.ปทุมธานี มอบหมาย น.ส.ภัทรภร อุปริรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนร่วมกับรองประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ปทุมธานี ผอ.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ มอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณพร้อมเงิน 1,000 บาท ให้แก่
๑.นางเป้า สุขเอี่ยม อายุ 103 ปี
๒.นายสุวรรณ ศุภรศรี อายุ 102 ปี
๓.นายหยวก บุญบุตร อายุ 102 ปี
๔.นางอ่อน น้อยหิรัญ อายุ 102 ปี