คู่มือประชาชน

Hits: 983

1.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

2.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

3.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

4.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

5.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

6.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์

7.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม

8.การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของอาสาสมัคร

9.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

10.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

11.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

12.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

13.ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม